Podpis elektroniczny  *  Jak zamówić  *  Wymagane dokumenty  *  Odnowienie certyfikatu  *  Płatność  *  Certyfikat dla aptek

Dokumenty do okazania

Niezbędnym dokumentem wymaganym podczas podpisywania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych jest

dowód osobisty ( proszę sprawdzić datę ważności)

lub w przypadkui braku dowodu osobistego - paszport. Jeżeli w paszporcie nie jest wpisany nr PESEL, niezbędne jest przedstawienie oryginalnych dokumentów potwierdzających nadanie numeru PESEL lub NIP

UWAGA: W przypadku niektórych certyfikatów, np.  komercyjnych ,  w zależności od rodzaju,  wymagane są  dwa dokumenty tożsamości. Nie dotyczy to certyfikatu kwalifikowanego, gdzie może być jeden dokument tożsamości - dowód osobisty,


W przypadku gdy zamawiającym jest  przedsiębiorca (lub jego upoważniony pracownik), który chciałby aby w uwagach do certyfikatu znalazła się  również nazwa firmy którą reprezentuje  (proszę zwrócić uwagę, że  w przypadku wysyłania deklaracji do ZUS nie jest to wymagane) należy okazać również   oryginał (lub wydruk elektroniczny)  :

  • odpisu z    KRS      lub    CEIDG,
  • lub inny dokument potwierdzajacy istnienie firmy, instytucji, urzędu
  • oryginał dokumentu nadania NIP oraz Regon (tylko w przypadku gdy nie jest wymieniony w CEIDG ,  KRS lub nie można znaleźć go w rejestrze Regon )
  • upoważnienie do podpisania umowy (poniżej szczegóły)

Szczegóły - Wymagane dokumenty    <--  UWAGA : proszę zapoznać się z tym dokumentem

W przypadku zamówienia certyfikatu przez osobę, która   nie jest wymieniona w KRS lub CEIDG jako  uprawniona do reprezentacji firmy  - należy dodatkowo przedłożyć pisemne upoważnienie zarządu lub innych osob uprawnionych do reprezentacji  do  zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy  o świadczenie usług certyfikacyjnych. Dzięki czemu nie będzie konieczny przyjazd do Punktu Rejestracji osób uprawnionych do reprezentacji Firmy. W niektórych przypadkach (gdy nie ma takiej informacji w dokumentach rejestrowych firmy), może być wymagane poświadczenie pełnionej funkcji, osoby wystawiającej upoważnienie (w oryginale).

Okazane oryginały dokumentów będą kserowane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Inspektora ds. Rejestracji. W celu skrócenia czasu obsługi pożądane jest przedstawienie jednej kserokopii w/w dokumentów .

Certyfikat kwalifikowany jest wystawiany zawsze na konkretną osobę , nigdy na Firmę. Nazwa firmy może być jedynie umieszczona w uwagach do certyfikatu.  Certyfikatem może posługiwać się wyłącznie osoba na którą jest on wystawiony. Certyfikat kwalifikowany zastępuje podpis odręczny w przypadku podpisywania dokumentów elektronicznych.

Przy odnowieniu certyfikatu prosimy zabrać ze sobą kartę kryptograficzną !

Dodatkowe informacje na stronie www Sigillum PCCE .

UWAGA: Krajowa Rada Komornicza podpisała z PWPW SA stosowną umowę i w przypadku Komorników nie są wymagane dodatkowe dokumenty - wystarczy dowód osobisty. Procedura zamówienia certyfikatu jest inna.

Proszę zapoznać się z tymi inforcjami - instrukcja